OE ÚNKP Portál

Óbudai Egyetem

Új Nemzeti Kiválóság Program Portál

Pályázati kiírásBelépésRegisztrációJelszó emlékeztetőImpresszumAdatkezelési tájékoztató

Belső nyilvántartási szám: GDPR-0058-62

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM KERETÉBEN
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett adatkezelésről

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem („Egyetem”) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete („GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Egyetemen az ÚNKP keretében Pályázókat, Ösztöndíjasokat („Érintett”) a személyes adatok kezeléséről:

1. AZ ADATKEZELŐ

Neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(felelős szervezeti egység: Kancellária Pályázati- és Projektigazgatóság)
(„Egyetem”, vagy „Adatkezelő”)
székhelye: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
levelezési név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kancellária Pályázati- és Projektigazgatóság Intézményi ÚNKP koordinátor
levelezési cím: 1111 Budapest, Egry József u. 20-22.
e-mail: unkp.koordinator@bme.hu
telefonszám: +36-1-463-2846
honlap: www.bme.hu/unkp;  www.unkp.bme.hu
adatvédelmi tisztviselő:  
e-mail: dpo@bme.hu;
telefonszám: Tel.: +36-1-463-3320
cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. R ép. 2. emelet 206.

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a Kormány által alapított „Új Nemzeti Kiválósági Program” elnevezésű ösztöndíjprogram („Ösztöndíj”, „ÚNKP”) intézményi lebonyolítása. Különösen: a pályázatok fogadása, a Pályázók azonosítása, kapcsolattartás a Pályázókkal, a pályázatok értékelése, rangsorolása, támogatásra jelölések, a támogatást nyert pályázatok listájának közzététele, a nyertes Pályázókkal ösztöndíjszerződés megkötése, az ösztöndíjas jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, az Ösztöndíj Működési Szabályzatban meghatározott valamennyi fogadó felsőoktatási intézményi feladat ellátása, az ösztöndíj adatok, kifizetések nyilvántartási kötelezettségének teljesítése az állami forrásokkal való felelős és ellenőrizhető gazdálkodásra vonatkozó (kiemelten a támogatói okiratban meghatározott) szabályok szerint.
Az adatkezelés további célja statisztikai célú adatszolgáltatás nyújtása a Támogató Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a kezelő szerv feladatait ellátó Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és azok statisztikai rendszere számára.

Az Egyetem az intézményi ÚNKP rendezvényekkel kapcsolatos adatkezeléséről külön tájékoztatást tesz közzé a www.bme.hu/unkp  információs weboldalon.

3. A KEZELT ADATOK KÖRE

a. A Pályázó mindazon személyes adatai, melyeket Ösztöndíj pályázatában megad. Különösen a Pályázati Adatlapon megadott

a Pályázó kutatási terve.

b.  A Portál használatával, regisztrációval és belépéssel összefüggésben

c. A támogatást nyert pályázatok listájának közzététele körében

d. Támogatást nyert Pályázó vonatkozásában az ösztöndíjszerződésben meghatározott, valamint az ösztöndíjas jogviszony teljesítésével összefüggő személyes adatok, információk.  

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés az Egyetem közfeladatának ellátásához szükséges [GDPR. 6. cikk (1) e)], tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2.§, 18.§, 85.§ paragrafusaira, továbbá a 3. melléklet I/B. 1. be), h) pontjaira és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II.5.) Korm.rendeletre, melyek alapján az Egyetem ellátja a Kormány által alapított ösztöndíjprogram fogadó felsőoktatási intézményi feladatait.
A támogatást nyert Pályázó nevének és a támogatás összegének közzététele a Pályázó, Ösztöndíjas önkéntes hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) a)].
Pályázat benyújtása nem kötelező a hallgatók, kutatók, oktatók számára, az a Támogató Pályázati Kiírásában és az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatában meghatározott lehetőség.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Egyetem Ösztöndíjjal kapcsolatban keletkezett adatokat, iratokat az Egyetem hatályos Irattári Terve szerint 15 évig őrzi tekintettel arra is, hogy jogszabályi előírás alapján az Egyetem köteles megőrizni a dokumentumokat a záróbeszámoló Támogató általi jóváhagyásától számított legalább 10 évig.1

6. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Az Ösztöndíj pályázatok fogadása, az Ösztöndíjjal kapcsolatos valamennyi adatátadás, a Pályázók/Ösztöndíjasok és a közreműködők közötti hivatalos értesítés elektronikusan, a https://unkp.bme.hu/ portálon („Portál”) keresztül történik. A Portált az Egyetem üzemelteti, a személyes adatokat az Egyetem saját szerverein tárolja. Az Ösztöndíj lebonyolításával összefüggésben keletkező elektronikus és papír alapú dokumentumok kezelése az Egyetem - köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti - Iratkezelési Szabályzata szerint történik.
A támogatást nyert pályázatok listájának közzétételére az Egyetem intézményi ÚNKP szabályzatában meghatározott információs weboldalon kerül sor (https://www.bme.hu/unkp).
Az Ösztöndíj lebonyolításának részletes eljárásrendje az Új Nemzeti Kiválóság Program hivatalos oldalán elérhető dokumentumokban és az Egyetem intézményi ÚNKP szabályzatában meghatározott.

7. ADATFELDOLGOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

7.1 Az Ösztöndíj kapcsán megadott, kezelt személyes adatokhoz az Egyetem erre feljogosított foglalkoztatottjai, továbbá a pályázatot értékelő szakértők férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

7.2 Az Egyetem foglalkoztatottjain túl - a személyes adatokat is tartalmazó dokumentumokat- jogszabályi kötelezettség alapján az Egyetem támogatói okiratának hatálya alatt a költségvetési forrás felhasználás ellenőrzését folytatók – különösen a Támogató Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a kezelő szerv feladatait ellátó Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - is megismerhetik, részükre a dokumentumok, adatok átadásra kerülhetnek, elektronikus nyilvántartásokba betekinthetnek.

7.3 Az Egyetem adatfeldolgozót a fogadó intézményi feladatainak ellátásához nem vesz igénybe.

7.4 Az Egyetem az Ösztöndíj kapcsán kezelt személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja.

8. ÉRINTETT JOGAI

Önt személyes adatai kezelése során a GDPR-ban, Infotv-ben meghatározott jogok illetik meg.
Személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos jogaikat írásban (elektronikus vagy postai úton) gyakorolhatják az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein.
Az Adatkezelő telefonon nem ad tájékoztatást az Érintett személyes adatairól, illetve nem fogad személyes adatokat érintő rendelkezéseket. Telefonon tehát csak általános tájékoztatás történik.

Az Egyetem kérelme szerinti intézkedésről vagy az intézkedés elmaradásának, kérelme elutasításának okairól és a jogorvoslati lehetőségekről a kérelme beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatja Önt, mely határidő szükség esetén – a kérelem összetettségét, a kérelmek számát figyelembe véve - további két hónappal meghosszabbítható. Az Egyetem a határidő esetleges hosszabbításáról, és annak okairól a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül ad tájékoztatást.
Az Egyetem az érintetti jogok gyakorlását főszabály szerint díjmentesen biztosítja. Ha azonban az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Egyetem, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

8.1 Átlátható tájékoztatás

Az Egyetem jelen dokumentumban tájékoztatja az Érintetteket az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Érintettek jogairól, jogorvoslati lehetőségről.

8.2 Hozzáférés a személyes adatokhoz

Ön bármikor jogosult az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein tájékoztatást kérni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.

8.3. Helyesbítés, kiegészítés

Bármikor jogosult az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein kérni az Önre vonatkozó személyes adatok módosítását, helyesbítését, kiegészítését.
Adatkezelő a helyesbítést, kiegészítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről személyes ügyintézés során szóban, további esetekben írásban (elektronikus levélben vagy postai úton) értesíti Önt.

8.4. Hozzájárulás visszavonása

Adatkezeléshez adott hozzájárulását az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségeire küldött levelében bármikor visszavonhatja.
Hozzájárulásának visszavonása esetén az Egyetem törli nevét a támogatott pályázatok közzétételi listájáról, pályázatára vonatkozó információ a továbbiakban kizárólag anonim módon kerül közzétételre.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.5. Törlés

Jogosult az Egyetemtől kérni az Önre vonatkozó személyes adatok törlését a GDPR-ban meghatározott esetekben az Egyetem 1. pontban meghatározott elérhetőségein.  Az Egyetem kérelmét megvizsgálja, indokoltság esetén intézkedik a törlés iránt.
A törlési kérelmet az Egyetem a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek közül elsősorban azokban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy jogszabályon alapuló belső szabályzat – különösen iratkezelési szabályzat - az Egyetemet, mint Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

8.6. Az adatkezelés korlátozása

Bármikor jogosult az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein kérni az Önre vonatkozó személyes adatok korlátozását a GDPR-ban meghatározott feltételek fennállása esetén. Például, ha az Egyetemnek már nincs szüksége az adatokra, vagy az adatkezelést érintő esetleges jogellenesség áll fenn, de Ön ellenzi a törlést, és e helyett kéri a felhasználás korlátozását.
A korlátozás alá eső személyes adatokat csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.7. Tiltakozás

Az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein, saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat az Önre vonatkozó azon személyes adatok kezelése ellen, mely az Egyetem jogos érdekének érvényesítéséhez vagy közérdekű feladatának végrehajtásához szükségesek.
A személyes adatokat ebben az esetben csak akkor lehet tovább kezelni a tiltakozás ellenére, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog

Az Ösztöndíjhoz kapcsolódó adatkezelés során automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor.

8.9. Adathordozhatóság

Ha az adatkezelés automatizált módon történik, és az Érintett hozzájárulásán alapul vagy az érintett által kötött szerződés teljesítéséhez vagy ilyen szerződés előkészítéséhez szükséges, az az érintett kérelmére az Adatkezelő feladata indokolatlan késedelem nélkül az Érintettre vonatkozó, általa az Egyetem rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Érintett részére szolgáltatni. Az Érintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés az Egyetem közérdekű vagy közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Kérjük, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Egyetem itt meghatározott adatkezelésével összefüggően jogsérelem érte, az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein, vagy az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjén keresztül az alábbi elérhetőségeken vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
dr. Frank Ágnes adatvédelmi tisztviselő
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. R ép. 2.em 206.
Telefon:     +36 1 463 3320
e-mail:       dpo@bme.hu

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Egyetem Tájékoztatóban meghatározott adatkezelésével összefüggően személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, közvetlenül fordulhat

Budapest, 2020. szeptember 10.                 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

 

 

1 az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101.§